Projecten

Implementatie ISO 14001 bij een toeleverancier in de automobielsector

Opdrachtgever:

Toeleverancier automobielindustrie - Industriezone - Oost-Vlaanderen

Omschrijving:

 Implementatie van het ISO 14001 milieuzorg­systeem van een bedrijf gespecialiseerd in het assembleren van koetswerk­onderdelen, meestal door middel van elektrisch laswerk.

Methodiek:

Omdat het bedrijf ISO 9001-gecertifieerd was werd het mogelijk om de vereiste documenten van het ISO 14001 milieuzorg­systeem te integreren/of te combineren met het reeds bestaande kwaliteits­zorgsysteem.

Om na te gaan in welke mate het bedrijf conform was met de vigerende milieu­wetgeving werd door ESHER een conformiteitsaudit uitgevoerd. Zo werden de knelpunten die de oorzaak konden zijn voor een niet-certificatie in kaart gebracht. Het auditrapport werd eveneens  gebruikt als onderdeel van de initiële systeemanalyse.Hierna werd vastgelegd hoe de eisen van de ISO 14001-norm konden worden ingevuld.

Tegelijkertijd werd een inventaris van de significante milieu-aspecten opgemaakt.Het milieubeleid en milieuprogramma werden in een volgende stap uitgewerkt en goedgekeurd door de directie. Op basis van voorgaande stappen werd een overzicht gemaakt van de vereiste procedures en instructies die samen met debedrijfsinterne verantwoordelijke werden uitgewerkt.

In een volgende fase werden interne auditsuitgevoerd en werd een eerste managementreview georganiseerd. De certificatieaudit werd op vraag van de klant, bijgewoond.

 De klant behaalde met succes zijn ISO14001-certifcaat!

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 voor een rubber verwerkend bedrijf

Opdrachtgever:

Rubberverwerkend bedrijf - woongebied - Oost-Vlaanderen

Omschrijving:

Het opstellen van een milieuvergunningsaanvraagdossier Klasse 1 voor het "actualiseren" van de basisvergunning van 1994, door wijziging en uitbreiding.

Methodiek:

Aan de hand van een plaatsbezoek en de  ontvangen informatie en gegevens van de opdrachtgever werd het aanvraag­formulier ingevuld. De ontwerpversie werd met de opdrachtgever overlopen. De aangepaste versie werd nadien met de vergunnings­verlenende overheid en twee adviesverlenende overheden besproken. De knelpunten werden aangevuld en aangepast i.f.v. de besprekingen.

Na het indienen van het dossier bij de provincie werd de procedure nauwlettend opgevolgd:

 • werden de verschillende termijnen vande procedure gerespecteerd?
 • waren de officiële adviezen gunstig of niet?
 • de Provinciale Milieuvergunningscommissie werd samen met de exploitant bijgewoond.

Na het ontvangen van het weigeringbesluit werd, op vraag van de exploitant, een beroepschrift ingediend bij de Minister van Leefmilieu. In een volgende stap werd de Gewestelijke Milieuvergunnings­commissie bijgewoond omhet dossier toe te lichten en het ingediende beroepschrift te argumenteren.

De milieuvergunning werd door de Vlaamse Minister van Leefmilieu toegekend voor een periode van 3 jaar mits het naleven van bijkomende voorwaarden.

 

Gefaseerd beschrijvend bodemonderzoek

Opdrachtgever:

Groothandel in verf en toebehoren - regio Gent

Omschrijving:

Gefaseerd beschrijvend bodemonderzoek in de kern en de pluim voor een verontreiniging met gechloreerde solventen (VOCl). De verontreiniging bevindt zich op de site in het vaste deel van de aarde (kern) en deels in oplossing in het grondwater (pluim) van waaruit ze zich mee gaat verspreiden met de stroming van het grondwater.

Methodiek:

In eerste instantie werd een grondig historisch onderzoek uitgevoerd. Hierbij werden gegevens verzameld uit stadsarchieven, milieuvergunningen en het kadaster. Op basis van deze gegevens en van verklaringen van de eigenaar van het terrein kon de kernzone van de verontreiniging indicatief gelokaliseerd worden.

Door het grondig historisch onderzoek kon de aard van de verontreiniging  van "gemengd" in "historisch" worden gewijzigd. Dit was belangrijk omdat de terugsaneerwaarden bij een historische verontreiniging soepeler zijn en de kosten van een eventuele sanering hierdoor een stuk lager kunnen liggen.

Door een combinatie van handmatige boringen en MIP-sonderingen kon de verontreiniging driedimensioneel in kaart worden gebracht. MIP-sonderingen hebben het grote voordeel dat de resultaten realtime beschikbaar zijn.  De sonderingen kunnen zodoende worden bijgestuurd tot volledige afperking.

Vorige pagina Pagina: 1 2 3 Volgende pagina 

Esher logo

Gent +32 9 265 86 86
Brussel +32 2 646 26 76

BTW BE 0440.165.115
RPR GENT

   

 

Onze vestigingen


 • Sint Annaplein 33
 • B-9000 GENT
 • T +32 9 265 86 86
 •                              
 • info@esher.be 
 •   
 • Van Elewyckstraat 35
 • B-1050 BRUSSEL
 • T +32 2 646 26 76
 •                              
 • info@esher.be  

   

 >> Disclaimer