Disclaimer

Deze site wordt permanent bijgewerkt.
 
De verstrekte informatie, de producten en diensten van deze site kunnen tikfouten, technische fouten of inhoudelijke fouten bevatten.  Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.esher.be kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.  Het gebruik van de informatie, die via deze site wordt verstrekt, valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.  ESHER kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele verliezen, werkonderbrekingen, wijzigingen of verstoring van programma's of andere gegevens op het informaticasysteem van de gebruiker.  Evenmin kan ESHER verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade aan apparatuur of programma's of voor niet correct verstrekte informatie.

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Privacy

ESHER draagt zorg voor de privacy van elke klant of bezoeker van haar websites. Al uw gegevens die u op onze website of via onze toepassingen ingeeft, worden strikt vertrouwelijk behandeld conform de wet van 8 dec 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.  Het gebruik en de verwerking van de gegevens blijft beperkt tot het doel waarvoor zij worden opgevraagd en de gegevens worden niet doorgegeven aan derden, noch gebruikt voor commerciële doeleinden.  De gebruiker kan steeds de gegevens opvragen en de juistheid ervan verifiëren.  De gebruiker kan steeds, op eenvoudig verzoek en kosteloos, foutieve gegevens laten wijzigen.

Esher logo

Gent +32 9 265 86 86
Brussel +32 2 646 26 76

BTW BE 0440.165.115
RPR GENT

   

 

Onze vestigingen


 • Sint Annaplein 33
 • B-9000 GENT
 • T +32 9 265 86 86
 •                              
 • info@esher.be 
 •   
 • Van Elewyckstraat 35
 • B-1050 BRUSSEL
 • T +32 2 646 26 76
 •                              
 • info@esher.be  

   

 >> Disclaimer