Disclaimer

Deze site wordt permanent bijgewerkt.
 
De verstrekte informatie, de producten en diensten van deze site kunnen tikfouten, technische fouten of inhoudelijke fouten bevatten.  Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.esher.be kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.  Het gebruik van de informatie, die via deze site wordt verstrekt, valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.  ESHER kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele verliezen, werkonderbrekingen, wijzigingen of verstoring van programma's of andere gegevens op het informaticasysteem van de gebruiker.  Evenmin kan ESHER verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade aan apparatuur of programma's of voor niet correct verstrekte informatie.

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 

 

Privacyverklaring

ESHER verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op het email adres info@esher.be Uw bericht zal met de nodige zorg worden behandeld.  

Verwerkingsdoeleinden

ESHER verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, beperkte profilering – indeling volgens type klant/prospect op basis van activiteit - en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. a. toestemming. b. noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. c. Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting. d. noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

ESHER zal geen persoonsgegevens van de klant delen met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met ESHER verbonden zijn of met enige andere partner van ESHER;

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen door zich aan de hand van een ontvangen e-mail uit te schrijven of
 • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@esher.be;

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).  

Versie: 22/05/2018  

Esher logo

Gent +32 9 265 86 86
Brussel +32 2 646 26 76

BTW BE 0440.165.115
RPR GENT

   

 

Onze vestigingen


 • Sint Annaplein 33
 • B-9000 GENT
 • T +32 9 265 86 86
 •                              
 • info@esher.be 
 •   
 • Van Elewyckstraat 35
 • B-1050 BRUSSEL
 • T +32 2 646 26 76
 •                              
 • info@esher.be  

   

 >> Disclaimer