Projecten

Scenarioanalyse en projectcoördinatie bouw waterzuivering op de nationale luchthaven

Opdrachtgever:

 The Brussels Airport Company

Omschrijving:

Scenarioanalyse door evaluatie van de technische, financiële en juridische voorwaarden. Projectcoördinatie van de bouw van de waterzuivering.

Methodiek:

De scenarioanalyse en projectcoördinatie verliep in nauw overleg met de milieudienst van The Brussels Airport Company N.V. Na inventarisatie van de voorwaarden en randvoorwaarden werd een haalbaarheidmatrix opgesteld en doorgedreven geanalyseerd tot de beste oplossing naar voren kwam.

Deze oplossing werd technisch verder uitgewerkt en begroot. Er werd een bestek opgesteld en een offertevraag verstuurd. De offertes werden geëvalueerd en het project werd bijgestuurd. Vervolgens werd een aannemer aangesteld. ESHER bleef het project tijdens de realisatie begeleiden. Dit had voor onze klant volgende voordelen:

 • De technische aspecten en uitvoeringsmodaliteiten gedurende  het ganse traject werden afgewogen op haalbaarheid en conformiteit;

 • Er door grondige verslaggeving van alle vergaderingen, ook de werfvergaderingen, er een geborgen registratie was van alle beslissingen en besproken punten;

 • Er een permanente kwaliteitscontrole was;

 • Er permanent overzicht werd gehouden van alle beschikbare fiches;

 • Er controle was over de budgetten;

 • De oplevering snel en efficiënt verliep.

   

Externe milieucoördinator B bij een bedrijf gespecialiseerd in het thermisch verzinken

Opdrachtgever:

Thermische verzinkerij - industriezone Oost-Vlaanderen

Omschrijving:

Het bedrijf is o.a. vergund voor rubriek 29.5.6.a) waardoor een milieucoördinator niveau B moet worden aangesteld. Sinds 2007 voert een milieuconsulent van ESHER de taken van externe milieucoördinator uit. Omdat het bedrijf als GPBV-installatie wordt ingedeeld, is het nauwlettend opvolgen en toepassen van de BBT-technieken een belangrijke verplichting.

Methodiek:

Na kennismaking met het bedrijf wordt nagegaan of alle milieu­relevante gegevens beschikbaar zijn. Dit gebeurt aan de hand van een ‘checklist – kennismaking’. Voor het effectief uitvoeren van de taken van de milieucoördinator wordt een tweede milieu­checklist gebruikt. Aan de hand van deze lijsten kan de externe milieu­coördinator er van uitgaan dat wanneer alle vragen zijn beantwoord ook alle verplichte taken zijn afgetoetst.

Het MICO-bezoek verloopt meestal in twee delen: een bespreking van de punten uit het voorgaand bezoek en van de nieuwigheden, daarna volgt een rondgang in het bedrijf waarbij alle relevante plaatsen worden bezocht.

 Voor dit specifiek bedrijf worden volgende opdrachten uitgevoerd door de milieucoördinator:

 • de decretale taken van de milieucoördinator;
 • opvolgen bijkomende verplichtingen voor GPBV-installaties;
 • opmaak milieuvergunningsaanvraag voor het hernieuwen van de milieuvergunning;
 • heffingsaangifte V.M.M;
 • integraal milieujaarverslag. 

Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek voor een autonoom ontwikkelingsbedrijf

Opdrachtgever:

Autonoom ontwikkelingsbedrijf in Oost-Vlaanderen

Omschrijving:

 In het kader van een fusie (overdracht) van drie huisvestings­maatschappijen op 9 onderzoeks­locaties een oriënterend bodemonderzoek uitvoeren. Dit project diende binnen een termijn van 3 maanden te worden afgerond. Door de historiek en de vaststellingen bij aanvang van dit project werden enkele van deze onderzoeken complexe oriënterende bodem­onderzoeken of orienterende en beschrijvende bodem­onderzoeken.

Methodiek:

Op basis van terreinbezoeken en een doorgedreven historisch onderzoek werd per onderzoekslocatie een verontreingings­hypothese en vervolgens een bemonsterings­strategie opgesteld.
 
Er werd een efficiënte en flexibele veldwerkplanning opgesteld die ruimte liet voor eventuele bijkomende onderzoeks­inspanningen. Analyses werden waar nodig "in spoed" uitgevoerd om snel een inschatting van de verontreinigs­toestand te kunnen maken en de onderzoeks­strategie bij te sturen.

Op tal van de te onderzoeken sites wierp deze proactieve aanpak vruchten af waardoor het onderzoek binnen de vooropgestelde termijn kon worden afgewerkt. Er werd op zeer korte tijd inzicht verkregen in complexe verontreinigings­situaties door het inzetten van gespecialiseerde (snelle) onderzoekstechnieken (MIP-sondering, ROST-sondering in combinatie met mechanische boringen). 

Er waren meerdere stakeholders betrokken bij dit dossier. Deze hadden elk hun eigen visie over en kennis van de overdrachtsproblematiek: de huisvestings­maatschappijen, hetstadsbestuur, de milieudienst, de dienst wonen,het stads­ontwikkelings­bedrijf, het notariaat en de OVAM. 

De onderzoeken werden conform de procedures van de OVAM uitgevoerd en binnen de vooropgestelde deadline afgewerkt en ingediend. 

 Pagina: 1 2 3 Volgende pagina 

Esher logo

Gent +32 9 265 86 86
Brussel +32 2 646 26 76

BTW BE 0440.165.115
RPR GENT

   

 

Onze vestigingen


 • Sint Annaplein 33
 • B-9000 GENT
 • T +32 9 265 86 86
 •                              
 • info@esher.be 
 •   
 • Van Elewyckstraat 35
 • B-1050 BRUSSEL
 • T +32 2 646 26 76
 •                              
 • info@esher.be  

   

 >> Disclaimer