Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, aanbiedingen, bestellingen, facturen en creditnota’s die van toepassing zijn tussen ESHER BV met maatschappelijke zetel te Sint-Annaplein 33, 9000 Gent en ingeschreven bij de KBO met ondernemingsnr 0440.165.115 (hierna “ESHER” genoemd) en natuurlijke- of (al dan niet publiekrechtelijke) rechtspersoon (hierna de “Klant” genoemd), behoudens indien en voor zover hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk van wordt afgeweken. Zij maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen partijen. Door de aanvaarding van een offerte of het plaatsen van een bestelling bij ESHER erkent en bevestigt de Klant zijn voorafgaande kennisname en aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en verzaakt hij aan de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden, hoe ook genaamd. ESHER behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden te wijzigen, mits voorafgaande kennisgeving aan de Klant.

2. Totstandkoming, wijziging en uitvoering van de overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen en offertes door ESHER gedaan, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke bevestiging van ESHER of door feitelijke uitvoering door ESHER komt een overeenkomst tot stand.

2.2. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen en offertes van ESHER ontheffen haar van haar nakomingsverplichting en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

2.3. ESHER behoudt zich het recht voor de uitvoering van een dienst te schorsen wanneer de rekening van de Klant bij ESHER een negatief opeisbaar saldo vertoont of wanneer de Klant blijk geeft van een financieel onvermogen of van een negatieve solvabiliteit.

2.4. Als informatieverstrekker staat enkel de Klant in voor de juistheid en volledigheid van alle instructies, informatiedocumenten en mededelingen. De klant zorgt ervoor dat de locatie waar de diensten uitgevoerd dienen te worden vrij toegankelijk zijn en zorgt dat ESHER de noodzakelijke toelatingen heeft om de werkplaats te betreden. De Klant stelt aan de personen, aangesteld door ESHER alle noodzakelijke faciliteiten ter beschikking om hen toe te laten hun opdracht behoorlijk, verantwoord en op een veilige manier te vervullen. De Klant is steeds verantwoordelijk voor het gebruik van alle hulpmiddelen die geen eigendom zijn van ESHER.

2.5. Het staat ESHER vrij om ter uitvoering van de overeenkomst zelfstandige aannemers aan te stellen. Deze derden zullen in volle onafhankelijkheid hun opdracht uitvoeren en plannen, waardoor er tussen hen en ESHER geen band van ondergeschiktheid kan bestaan.

2.6. De opgave van uitvoeringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door ESHER steeds naar best vermogen gedaan en deze termijnen zullen zoveel als mogelijk in acht worden genomen. De Klant erkent dat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, deze uitvoeringstermijnen louter indicatief zijn. Het niet naleven van deze indicatieve termijn door ESHER zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot de ontbinding van de overeenkomst of tot recht op schadevergoeding. Vertraging in de betaling door de Klant van overeengekomen voorschotten, kan aanleiding geven tot een evenredige vertraging in de uitvoeringstermijn.

2.7. Indien de uitvoeringstermijnen of de plaats van uitvoering of de omstandigheden van de opdracht wijzigen op verzoek of door toedoen van de Klant, of indien de Klant dienaangaande foutieve informatie heeft verstrekt, heeft ESHER  in voorkomend geval recht op betaling van de desbetreffende bijkomende kosten.

3. Intellectuele rechten

3.1. Alle documenten, studies, procedures, vergunningsaanvraagdossiers, werkplannen en andere werken die op bestelling voor de Klant werden uitgevoerd door ESHER, blijven exclusieve eigendom van ESHER en mogen door de Klant enkel worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze werden opgemaakt. Het is de Klant niet toegestaan ze te verkopen, publiceren of op eender welke andere manier te exploiteren , zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van ESHER.

4. Prijzen

4.1. Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen in euro vermeld en exclusief btw. Deze prijzen zijn exclusief verplaatsingskosten, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende vermelding. Eventuele bijzondere extra kosten die betrekking hebben tot het werken onder tijdsdruk zullen integraal worden aangerekend.  Bovendien zullen alle werkzaamheden en prestaties, uitgevoerd buiten de  normale werktijden zoals op zaterdagen, zondagen of feestdagen, aanleiding geven tot extra aangerekende kosten volgens het geldend regietarief van ESHER, zoals van tijd tot tijd aangepast.

4.2. De in de bevestiging door ESHER weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de bevestiging bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, energie en andere voor het prijspeil relevante factoren. Bij opdrachten die langer duren dan één (1) kalenderjaar kan na de bevestiging van de overeenkomst, indien in één of meer van de bedoelde objectieve factoren een wijziging plaatsvindt, de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aangepast worden. ESHER zal de Klant hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Indien krachtens deze bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging meer dan 20% zou bedragen van het totale overeengekomen bedrag, dan heeft de Klant het recht om de overeenkomst binnen de acht kalenderdagen nadat zij bekend is of bekend kon zijn met deze prijsverhoging schriftelijk te ontbinden, zonder afbreuk te doen aan de verplichting van de Klant tot betaling van de tot op de datum van de ontbinding geleverde diensten en gemaakte kosten aan de overeengekomen prijzen.

5. Betaling

5.1. Alle prestaties, meerprestaties en opdrachtkosten worden gefactureerd naarmate zij uitgevoerd of gemaakt worden. De opdrachten met een forfaitaire prijs kunnen aanleiding geven tot een gespreide facturatie.

5.2. Tenzij anders bedongen, zijn alle facturen uitgaande van ESHER betaalbaar op de maatschappelijke zetel van ESHER te Sint-Annaplein 33, 9000 Gent binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum. In geen geval is de Klant gerechtigd om enige vordering op ESHER te verrekenen met de door ESHER in rekening gebrachte bedragen. Voortijdige betaling geeft evenmin aanleiding tot enige korting.

5.3. Facturen die niet per aangetekend schrijven binnen de acht kalenderdagen na verzending ervan betwist worden, worden als definitief aanvaard beschouwd.

5.4. De betaling geschiedt door storting op het rekeningnummer en onder de referte zoals vermeld op de factuur.

5.5. Bij laattijdige betaling worden alle jegens de Klant openstaande bedragen opeisbaar, welke ook de betalingsvoorwaarden zijn die werden bedongen. Ook is vanaf de dertigste (30e) dag na factuurdatum en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd, conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

5.6. Op dezelfde wijze zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een vaste vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 15% van het gefactureerde bedrag, gecumuleerd met een forfaitaire schadevergoeding van 150 EUR per maand, behoudens het recht van ESHER om de door haar daadwerkelijk geleden hoger gelegen bewezen schade te vorderen. Alle bijkomende onkosten zoals bv. gerechtskosten zijn niet in deze forfaitaire schadevergoeding inbegrepen en worden de Klant afzonderlijk aangerekend.

5.7. ESHER is gerechtigd om bij iedere laattijdige betaling, alsook bij iedere niet-naleving van een (specifieke) verplichting in hoofde van de Klant, evenals in het geval van een regeling met schuldeisers, faillissement, onvermogen tot betalen, curatorschap of stopzetting van de bedrijfsactiviteit door de klant, de uitvoering van welke prestatie dan ook op te schorten en slechts te hervatten na de betaling respectievelijk, de naleving van alle verplichtingen. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur maakt alle niet-vervallen facturen opeisbaar.

6. Ontbinding en beëindiging

6.1. Indien de Klant enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, is ESHER gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke mededeling aan de Klant en/of het door de Klant eventueel aan ESHER verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen.

6.2. ESHER is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, indien de Klant opschorting van betaling of het faillissement aanvraagt of indien dit tegen haar zou worden aangevraagd, alsook in alle gevallen waarin er beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar.

6.3. In geval van ontbinding is de Klant tevens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 50% van het factuurbedrag, met een minimum van 2.500,00 EUR en behoudens het recht van ESHER om de door haar daadwerkelijk geleden hoger gelegen schade te bewijzen.

7. Overmacht en imprevisie

7.1. ESHER kan niet gehouden worden tot de uitvoering van de overeenkomst in de gevallen waar deze buiten haar redelijke wil en om redelijkerwijze onvoorzienbare en onvermijdbare redenen onmogelijk wordt gemaakt ingevolge een situatie van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: natuurrampen, oorlogen, vijandigheden, aanvallen, mobilisaties, stakingen en lock-out, machinebreuk, brand, overstromingen, vervoersonderbrekingen, ziekte, gedwongen vermindering in productiecapaciteit, cyberaanvallen, hacking van systemen, schaarste aan grondstoffen, moeilijkheden in de bevoorrading van grondstoffen of energie bij ESHER of haar externe leveranciers, problemen bij externe leveranciers, beperkingen, economische sancties of verbodsbepalingen, ongeacht welke, opgelegd door een overheid. Wanbetaling door de Klant wegens een gebrek aan financiële middelen of ingevolge faillissement, kan niet worden aangemerkt als overmacht. In voorkomend geval mag ESHER haar verplichtingen onder de overeenkomst opschorten of indien de overmachtssituatie gedurende dertig (30) kalenderdagen aanhoudt de overeenkomst kosteloos beëindigen.

7.2. ESHER kan evenmin gehouden worden tot de uitvoering van de overeenkomst indien zich een situatie van imprevisie voordoet als gevolg van een wijziging in de omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst onredelijk verzwaard of bemoeilijkt wordt. In voorkomend geval beschikt ESHER over het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en verbindt de Koper zich ertoe om te goeder trouw de modaliteiten van de overeenkomst te heronderhandelen.

7.3. Indien ESHER bij het intreden van overmacht of imprevisie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

8. Annulering van een bestelling

8.1. De Klant heeft de mogelijkheid om tot tien kalenderdagen vóór de uitvoering ervan de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren. In dat geval zal ESHER gerechtigd zijn op een schadevergoeding, dewelke minimaal begroot wordt op 30% van de prijs, onverminderd het recht voor ESHER om eventuele hogere schade te bewijzen of om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen. Vanaf de datum van de ingebrekestelling tot betaling van deze schade is op het bedrag van de schadevergoeding een moratoire intrest van 10% verschuldigd.

9. Gebreken, protest en keuring

9.1. ESHER staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde documenten, procedures, vergunningsaanvraagdossiers, werkplannen, studies, ed. in overeenstemming met hetgeen de Klant krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten.

9.2. De Klant krijgt steeds voorafgaand aan de effectieve afronding van een opdracht elk dossier of document ter goedkeuring voorgelegd. Het weglaten van deze stap of handelen onder tijdsdruk gebeurt op volle verantwoordelijkheid van de Klant.

9.3. De Klant staat ervoor in om de ontvangen finale documenten terstond na ontvangst door hem of namens hem door een aangestelde te (laten) keuren. Indien de Klant niet binnen de drie (3) dagen volgend op het moment van ontvangst een schriftelijk protest met betrekking tot de afgeleverde documenten via aangetekend schrijven aan ESHER bezorgt, wordt de klant onweerlegbaar geacht de volledigheid ervan te aanvaarden.

9.4. Op straffe van verval van iedere aanspraak, dient de Klant binnen de acht (8) werkdagen na factuurdatum elk gebrek/protest schriftelijk te melden, met vermelding van alle relevante gegevens.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Voor zover wettelijk toegelaten, zijn alle contractuele verplichtingen van  ESHER middelenverbintenissen.

10.2. ESHER kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor technische, vergunningstechnische, stedenbouwkundige, fiscale, sociaalrechtelijke of administratieve verplichtingen van de Klant die betrekking hebben op plaatsen/werven/werkzaamheden beschreven in de documenten afgeleverd door ESHER.

10.3. ESHER kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit de implementatie door de Klant en/of door derden van vrijblijvende aanbevelingen die door haar werden gedaan bij het uitvoeren van de diensten.

10.4. ESHER is niet aansprakelijk voor schade door een inbreuk op de vertrouwelijkheid van communicatie die op verzoek van, of al dan niet met stilzwijgende toestemming van de Klant plaatsvindt.

10.5. ESHER kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden van de door haar te raadplegen officiële registers, classificaties, indices of databases; voor onjuistheden en/of onvolledigheden door overeengekomen beperkingen van de opdracht; alsook voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de door de Klant bezorgde informatie.

10.6. De Klant blijft als enige persoonlijk verantwoordelijk t.o.v. derden voor de eventuele schade die veroorzaakt wordt door de inhoud van het studiedossier. Hij vrijwaart ESHER integraal voor alle hieruit voorkomende vorderingen en veroordelingen.

10.7. Voor zover wettelijk toegelaten en behoudens de aansprakelijkheid voor haar bedrog, opzet, haar zware fout of voor die van haar aangestelden en/of, behoudens overmacht/hardship, en/of behoudens voor het niet-uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken, is elke aansprakelijkheid van ESHER beperkt tot de directe en voorzienbare schade, met uitsluiting van elke indirecte – of gevolgschade (zoals maar niet beperkt tot: winstderving, imagoschade, vertraging in het bouwproces, gewijzigde vergunningsvereisten, …) en beloopt maximaal de gefactureerde en ontvangen bedragen per project, en dit met een maximum van tweehonderdvijftigduizend (250.000,00) EUR.

11. Verbod van afwerven

11.1. De Klant verbindt zich er toe om geen werknemers van ESHER in dienst te nemen of zich (direct of indirect) van hun diensten te verzekeren buiten ESHER om, noch om op eender welke manier te bemiddelen bij de overname of tewerkstelling van een werknemer van ESHER door een derde. In geval van inbreuk op deze bepaling komen Partijen overeen dat de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zal zijn, gelijk aan twaalf (12) maanden brutoloon van de betrokken werknemer, onverminderd het recht van ESHER om de werkelijke geleden schade te bewijzen en te vorderen.

12. Splitsbaarheid

12.1. Voor zover als mogelijk worden de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en van de overeenkomst geïnterpreteerd op een wijze die geldig en afdwingbaar is onder het toepasselijk recht.

12.2. De (gedeeltelijke) nietigheid, onafdwingbaarheid, niet-tegenstelbaarheid of onuitvoerbaarheid van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van de overeenkomst, laat de toepassing van de overige bepalingen ervan onverlet en heeft geen invloed op de geldigheid ervan.

12.3. Partijen spannen zich in om een bepaling die als nietig, onafdwingbaar, niet-tegenstelbaar of onuitvoerbaar wordt beschouwd te vervangen door een clausule die aansluit bij de bedoelingen van partijen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

13.1. Alle met ESHER afgesloten overeenkomsten alsook de geschillen die daarmee verband houden worden exclusief beheerst door het Belgische recht.

13.2. In geval van betwistingen die voortvloeien uit de overeenkomst of algemene voorwaarden, die er integraal deel van uitmaken, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement GENT bevoegd.

 

 

Esher logo

Gent +32 9 265 86 86
Brussel +32 2 646 26 76

BTW BE 0440.165.115
RPR GENT

   

 

Onze vestigingen


 • Sint Annaplein 33
 • B-9000 GENT
 • T +32 9 265 86 86
 •                              
 • info@esher.be 
 •   
 • Van Elewyckstraat 35
 • B-1050 BRUSSEL
 • T +32 2 646 26 76
 •                              
 • info@esher.be  

   

 >> Disclaimer