Algemene voorwaarden

i algemeen

ESHER bvba is een onafhankelijk Belgisch adviesbureau, gespecialiseerd in de oplossing en de beheersing van leefmilieuproblemen en ermee gerelateerde veiligheids- en gezondheidsproblemen.
Alle werkzaamheden en opdrachten, uitgevoerd door ESHER bvba houden een middelenverbintenis in. Dit betekent dat ESHER bvba zich steeds zal inspannen om de opdrachten overeenkomstig de regels van de kunst uit te voeren.
 
ii toepassingsgebied van deze voorwaarden
Behoudens schriftelijke en expliciet afwijkende overeenkomst, worden alle opdrachten slechts aanvaard en uitgevoerd onder deze voorwaarden. Ze worden geacht door de opdrachtgever aanvaard te zijn onder verzaking aan de eigen algemene voorwaarden. Ze beheersen het geheel der zakelijke relaties tussen partijen, en dit zowel voor wat de opdracht betreft bij gelegenheid waarvan deze voorwaarden worden medegedeeld, als voor alle daarop volgende nieuwe opdrachten.
Indien partijen voor één of meer der welbepaalde opdrachten uitdrukkelijk en schriftelijk afwijken van deze voorwaarden of van een gedeelte daarvan, blijven ze tussen partijen van kracht voor wat betreft de overige of verdere opdrachten.
 
iii aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van ESHER bvba is uitgesloten voor elk verlies of voor elke schade, ontstaan door of te gevolge van een onjuiste of nalatige uitvoering, tenzij opdrachtgever bewijst dat deze te wijten is aan een grove fout. In dat geval blijft de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 6000.
Om schade aan ondergrondse leidingen en installaties te voorkomen levert de opdrachtgever, in geval er op zijn terrein een bodemonderzoek moet worden uitgevoerd, de noodzakelijke ‘as-built’ plannen waarop kabels, leidingen, ondergrondse opslag en alle andere ondergrondse installaties correct zijn aangeduid. In geval er geen ‘as-built’ plannen ter beschikking kunnen worden gesteld dan duidt de opdrachtgever de plaats van de boringen en/of sonderingen op haar verantwoordelijkheid aan, eventuele schade aan ondergrondse installaties valt volledig ten laste van de opdrachtgever. ESHER behoudt zich het recht voor om de uitvoering van boringen en/of sonderingen te weigeren indien zij van mening is dat ondergrondse leidingen en/of installaties beschadigd zouden kunnen worden.
 
 iv geheimhoudingsplicht en eigendomsrechten
Alle vertrouwelijke informatie die door één van de contractanten, ESHER bvba of opdrachtgever, gedurende of ten gevolge van de uitvoering van enige overeenkomst verkregen wordt, zal strikt vertrouwelijk worden behandeld en zal niet aan derden bekend worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de andere partij.
Dit geldt eveneens voor offertes ter voorbereiding van opdrachten, en voor de rapporten die resulteren uit de uitvoering ervan. Wel mag – behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk verbod – het verkrijgen dan wel verlenen van enige opdracht vermeld worden met het oog op publiciteitsvoering. Alle offertes en uit opdrachten resulterende rapporten blijven de intellectuele eigendom van ESHER bvba. Opdrachtgever mag – behoudens schriftelijke en uitdrukkelijke afwijking – van de hem ter beschikking gestelde kennis en informatie slechts gebruik maken binnen de grenzen van de specifieke opdracht waarin deze kennis en informatie hem is overgedragen.
 
v betalingsvoorwaarden, betwistingen, bevoegde rechtbanken
Al onze facturen zijn contant betaalbaar. Een betwiste factuur moet binnen de 15 dagen na factuurdatum worden gecontesteerd. Bij laattijdige betaling is vanaf de eenendertigste dag na factuurdatum van rechtswege en zonder schriftelijke aanmaning een verwijlinterest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met drie procent.
Bij laattijdige betaling heeft het studiebureau bovendien het recht om, zonder voorafgaande verwittiging en met behoud van alle rechten, de opdracht op te schorten en pas te hervatten na betaling van het verschuldigde bedrag.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de uitvoering van onze opdrachten beheerst door het Belgische recht. Mogelijke betwistingen zullen, behoudens minnelijke schikking, uitsluitend voor de rechtbanken van het arrondissement Gent voor de Nederlandstalige dossiers  of Brussel voor de Franstalige dossiers worden beslecht.

Donwloaden als pdf

Esher logo

Gent +32 9 265 86 86
Brussel +32 2 646 26 76

BTW BE 0440.165.115
RPR GENT

   

 

Onze vestigingen


 • Sint Annaplein 33
 • B-9000 GENT
 • T +32 9 265 86 86
 •                              
 • gent@esher.be 
 •   
 • Van Elewyckstraat 35
 • B-1050 BRUSSEL
 • T +32 2 646 26 76
 •                              
 • brussel@esher.be  

   

 >> Disclaimer