Adviesverlening

Milieu-expertise

De experts van ESHER zorgen voor het correcte antwoord op uw milieuvragen: wanneer moet mijn bedrijf een waterzuivering plaatsen? Kan mijn bedrijf aansluiten op een openbaar zuiveringsstation? Wat bedoelt de milieuambtenaar met een artikel 45-procedure? Dekt de bestaande milieuvergunning ook geplande uitbreidingen? Beantwoorden de installaties (stookinstallaties, koelinstallaties, …) aan de BBT-normen? Hoe zit dat met een lage drempel Seveso-bedrijf?

 

Omgevingsvergunning

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (het ‘Omgevingsvergunningendecreet’) en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (het ‘Omgevingsvergunningenbesluit’) vormen de basis voor de implementatie van de omgevingsvergunning.

Het decreet van 3 februari 2017 over de regels tot implementatie van de omgevingsvergunning is op 9 februari 2017 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

ESHER loodst u doorheen de volledige procedure.  We stellen een degelijk dossier samen om uw ­vergunningsaanvraag  te kunnen indienen.  We verzorgen de contacten met de vergunning­verlenende overheid en andere belang­hebbenden en houden voor u alle verval­termijnen nauwlettend in de gaten.  Voor complexe dossiers organiseren we overleg met de bevoegde overheids­diensten en uiteraard verdedigen wij uw aanvraag bij de ­vergunnings­commissie. Laat u zich graag bijstaan door deskundigen klik hier voor een vrijblijvende offerte.

 

Actualisatie omgevingsvergunning

Indien uw bedrijf al een tijdje actief is, is de kans reëel dat uw vergunning niet meer de volledige lading dekt. Om toch met alles in orde te zijn, kan ESHER dit met u of voor u regelen. Klik hier voor een vrijblijvende offerte

 

Milieuverslagen

Alle vormen van milieuadministratie zoals heffingsaangiftes afvalwater, Integraal Milieujaarverslag, Val-I-Pac/Fost Plus-aangifte voeren we snel en zorgvuldig voor u uit. Klik hier voor een vrijblijvende offerte

 

Audit

Regelmatige milieuaudits zijn onmisbaar in elke onderneming. Ook zonder mlieuzorgsysteem of wettelijke verplichting, vormen ze een uitermate sterk beheersinstrument om risico’s en kansen op te sporen. Milieuaudits houden uw milieubeheer op het goede spoor.

We hebben expertise inzake diverse milieuaudits:

 • Overname audit: wat is het milieupassief van een onderneming?
 • Compliance audit: voldoet u aan alle wettelijke milieueisen?
 • Decretale audit: de wettelijk opgelegde milieuaudit uit Vlarem II.
 • ISO-audit: is uw intern milieubeheer doeltreffend?
 •  Klik hier voor een vrijblijvende offerte

Haalbaarheidsstudie

Sinds 31 januari 2008 is het verplicht om voor gebouwen met een oppervlak groter dan 1000 m² na te gaan in hoeverre een alternatief energiesysteem rendabel is. ESHER begeleidt u bij de opstelling van de nodige documenten en aanvraag.Klik hier voor een vrijblijvende offerte

 

Waterbeheer

Een goed waterbeheer is complex. Technische, juridische en financiële randvoorwaarden moeten op elkaar worden afgestemd. De verschillende deelstromen (huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en hemelwater) moeten specifiek worden aangepakt. Bij reorganisatie, bouwen of verbouwen is het aangewezen het waterbeheer zo vroeg mogelijk in de ontwerpfase uit te werken. Zo voorkomt men dat later problemen ontstaan met bijvoorbeeld de goede werking of conformiteit.
Vraagstukken die we in het verleden voor bedrijven oplosten:

 • Zelf bedrijfsafvalwater zuiveren of aansluiten op een openbare waterzuivering?
 • Volledige scenarioanalyse: uitwerken van verschillende scenario's voor het scheiden en behandelen van afvalwaterstromen met analyse van technische, juridische en financiële aspecte?
 • Waar plaats ik welk type KWZI (kleinschalige waterzuiveringsinstallatie)?
 • Hoe kan ik het hemelwater afkoppelen?
 • Is infiltratie haalbaar?
 • Grondwaterwinning of drinkwateraansluiting?
 • Klik hier voor een vrijblijvende offerte

 

Milieucoördinator

Onze erkende externe milieucoördinatoren, niveau A en B, volgen uw wettelijke verplichtigen op en adviseren u over de te nemen acties. Een externe milieucoördinator is doorgaans een flinke kostenbesparing voor uw bedrijf. Onze milieuconsulenten kunnen uiteraard ook uw interne milieucoördinator met raad en daad bijstaan.  Klik hier voor een vrijblijvende offerte

 

Afvalbeheer

Een Inzamelaar, Handelaar of Makelaar in afvalstoffen (IHM) is verplicht zich te registreren (VLAREMA, hfdst. 6). Indien de IHM ook gervaarlijke afvalstoffen inzamelt, rust op hem ook de verplichting om een kwaliteitsboringssysteem (KBS) op te zetten en te laten (her)keuren.

ESHER doet voor u het nodige om u wegwijs te maken in de uitgbreide afvalstoffenwetgeving en de verplichtingen van een IHM.   Klik hier voor een vrijblijvende offerte

Esher logo

Gent +32 9 265 86 86
Brussel +32 2 646 26 76

BTW BE 0440.165.115
RPR GENT

   

 

Onze vestigingen


 • Sint Annaplein 33
 • B-9000 GENT
 • T +32 9 265 86 86
 •                              
 • info@esher.be 
 •   
 • Van Elewyckstraat 35
 • B-1050 BRUSSEL
 • T +32 2 646 26 76
 •                              
 • info@esher.be  

   

 >> Disclaimer