Bodemonderzoek en waterstudies

Technisch verslag

In het technisch verslag wordt de kwaliteit van de uitgegraven of uit te graven grond bepaald en wordt nagegaan wat de gebruiksmogelijkheden van de uitgegraven bodem zijn. De resultaten worden weergegeven op een plan dat bij de grondwerken gebruikt kan worden om de ontgraving van "propere" en "verontreinigde partijen" selectief uit te voeren en het vermengen van verschillende kwaliteiten te voorkomen. Het goed in kaart brengen van de verschillende kwaliteiten grond heeft een positief effect op het financiële aspect van uw grondwerken. Vanaf de ontwerpfase wordt op basis van de resultaten uw project door ons bijgestuurd zodat de kosten voor afvoer van de gronden geminimaliseerd kunnen worden.

Het technisch verslag dient opgesteld te worden van zodra:

 • er meer dan 250 m³ onverdachte grond wordt ontgraven en er een deel van deze grond afgevoerd dient te worden;
 • er minder dan 250 m³ verdachte grond wordt ontgraven en er een deel van deze grond afgevoerd dient te worden.

Het technisch verslag moet altijd ter controle ingediend worden bij een erkende bodembeheersorganisatie die aansluitend een conformotiteitsattest aflevert. ESHER is aangesloten bij zowel de vzw Grondbank als bij Grondwijzer vzw en kan het verslag voor u bij één van hen indienen. Klik hier voor een vrijblijvende offerte

 

Studie ontvangende grond

Soms blijkt uit het technisch verslag dat uw uitgegraven of uit te graven grond een mindere kwaliteit heeft, waardoor deze niet zomaar buiten uw werf mag gebruikt worden. In dit geval dient er op de ontvangende grond een studie te worden uitgevoerd. In deze studie wordt bepaald welke kwaliteit de grond op het ontvangende terrein heeft en welke kwaliteit de aangevoerde uitgegraven bodem moet hebben. Klik hier voor een vrijblijvende offerte

 

Indicatief bodemonderzoek 

Een indicatief bodemonderzoek heeft een specifieke doelstelling, bijv. concessies van gronden, verhuring van installaties, of controle van gronden in het kader van een ontwikkelingsplan. Het onderzoek is niet wettelijk verplicht en wordt dus ook niet bij de OVAM gemeld.  Klik hier voor een vrijblijvende offerte.

 

Oriënterend bodemonderzoek 

Bij de overdracht van gronden waarop een riscoactiviteit was/is gevestigd is het in vele gevallen nodig om een oriënterend bodemonderzoek (OBO) uit te voeren alvorens een geldig bodemattest kan worden opgevraagd.  Een oriënterend bodemonderzoek screent de kwaliteit van de bodem. Het resultaat van dat onderzoek bepaalt of een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) nodig is. We voeren al onze onderzoeken uit volgens de standaardprocedures van de OVAM. De onderzoeken en rapporten voldoen aan alle wettelijke vereisten en de opdrachtgever kan ze bij de OVAM indienen.  Klik hier voor een vrijblijvende offerte. 

 

Beschrijvend bodemonderzoek 

Het beschrijvend bodemonderzoek (BBO) bakent de verontreiniging af en schat de risico’s in. Op basis van het beschrijvend bodemonderzoek kan een saneringsproject starten. ESHER is door de Vlaamse overheid erkent als bodemsaneringsdeskundige type II.  Klik hier voor een vrijblijvende offerte. 

 

Second opinion 

In het kader van een overdracht of bij een verplichte sanering kan een 'second opinion' interessant zijn. Zo kan de eerste partij erbij gebaat zijn te kiezen voor een duurdere maar snelle sanering in tegenstelling tot een goedkope en tragere (of omgekeerd). Een te weinig aantal boringen kan evenzeer leiden tot een verkeerd beeld van de realiteit.   Klik hier voor een vrijblijvende offerte. 

 

Asbest in de bodem 

In elk van de hierboven beschreven onderzoeken kan asbest een verdachte stof zijn. We besteden tijdens het vooronderzoek en bij de uitvoering van het veldwerk in elk type bodemonderzoek aandacht aan het mogelijk voorkomen van asbest in de bodem. Bij indicaties van de aanwezigheid van asbest zal een onderzoeksvoorstel opgemaakt worden op basis van onze ervaring en de codes van goede praktijk voor oriënterend bodemonderzoek, beschrijvend bodemonderzoek en risicoanalyse voor asbestverontreiniging. We kunnen deze expertise ook inzetten op terreinen die op basis van de sloopinventaris of andere historische gegevens specifiek asbestverdacht zijn.   Klik hier voor een vrijblijvende offerte.

 

Waterbodemonderzoek

Het saneren van waterbodems is het wegnemen van een ecologische verstoring in de waterbodem. Dit gebeurt via directe of indirecte maatregelen waaronder ruimen of baggeren (wegnemen), neutraliseren, behandelen, immobiliseren of isoleren van een verontreinigde waterbodem, nadat de sanering van het aquasysteem maximaal is uitgevoerd.

In een waterbodemonderzoek wordt nagegaan of er een ernstige bodemverontreiniging bestaat ter hoogte van de waterbodem. Het beoogt een beschrijving te geven van de aard, hoeveelheid, concentratie, oorsprong en omvang van de verontreinigende stoffen of organismen en de potentiële verspreiding.  ESHER beschikt over de nodige apparatuur om een dergelijk onderzoek uitvoeren:  Klik hier voor een vrijblijvende offerte.

 

Afkoppeling regenwater

Je kan het regenwater beter afkoppelen van de riolering. Dat kan door het regenwater apart af te voeren van het afvalwater en het te hergebruiken of het te laten infiltreren in de bodem.  Vooraleer aan de slag te gaan laat u best een grondige studie uitvoeren waarin de huidge waterbalans in kaart wordt gebracht en waarin de hergebruiks- of afvoermogelijkheden in kaart worden gebracht.  Infiltreren in de bodem is een goede oplossing voor overtollig regenwater, dit is evenwel niet altijd mogelijk.  Een beperkt hydrologisch onderzoek en eventuele infiltratietesten kunnen hierover uitsluitsel geven.  Klik hier voor een vrijblijvende offerte.

 

 

 

Esher logo

Gent +32 9 265 86 86
Roeselare +32 51 26 33 30
Brussel +32 2 646 26 76

BTW BE 0440.165.115
RPR GENT

   

 

Onze vestigingen


 • Sint Annaplein 33
 • B-9000 GENT
 • T +32 9 265 86 86
 • F +32 9 265 86 87
 • gent@esher.be
 •  
 • Van Elewyckstraat 35
 • B-1050 BRUSSEL
 • T +32 2 646 26 76
 • F +32 2 647 81 50
 • brussel@esher.be 
 •  
 • Hippoliet Spilleboutdreef 2
 • B-8800 ROESELARE
 • T +32 51 26 33 30 
 • F +32 51 26 33 31 
 • roeselare@esher.be

   

 >> Disclaimer