Bouwkundige onderzoek

Sloopopvolging

Sinds augustus 2018 moeten de verwerkers van puin (zogenaamde brekers) een onderscheid maken tussen puin met een hoog- en laagmilieurisicoprofiel (HMRP en  LMRP).

Het is uitermate belangrijk om een Tracimat-attest te hebben voor het selectief verzamelde puin alvorens dit af te voeren.  De verwerkingskosten kunnen hierdoor onder controle worden gehouden.  Selectief slopen is dus de boodschap!

Door selectief te slopen creëren we afvalstromen die in hoogwaardige toepassingen kunnen worden toegepast? 

Door een sloopvolgingsplan te laten opmaken en dit plan conform te laten verklaren ben u zeker dat u het afbraakmateriaal als laag milieurisicoprofielpuin kan aanbieden bij een breekinstallatie.

Dit plan kan enkel worden opgemaakt door een erkende deskundige die is aangesloten bij Tracimat.  ESHER heeft meerdere deskundigen die deze plannen voor u kunnen opmaken.

Na afbraak en afvoer van de stromen krijgt u een sloopattest.  Dit attest biedt u garanties dat er selectief werd gesloopt en dat de afvalstoffen volgens de regels van de kunst werden verwijderd. Klik hier voor een vrijblijvende offerte

 

Asbestinventaris

In België is iedere werkgever sinds 1995 verplicht om een asbestinventaris op te maken van alle asbestverdachte toepassingen.  Dit alles met het oog op de bescherming van de werknemer tijdens zijn beroepsactiviteiten. De inventaris beslaat alle ruimtes en installaties in de gebouwen waar werknemers tewerkgesteld worden. Veel werkgevers beschikken nog niet over een asbestinventaris (vb. scholen, bedrijven, overheidsgebouwen,…).

Een asbestinventaris moet worden opgesteld conform het K.B. van 16 maart 2006.  Tevens wordt een beheersprogramma opgesteld dat als doel heeft de  blootstelling aan asbestvezels voor de werknemers zo laag mogelijk te houden.

Bovendien mag u niet vergeten dat de asbestinventaris jaarlijks dient worden geactualiseerd in kader van het beheersprogramma. Hierbij wordt de toestand van de asbesthoudende toepassingen gecontroleerd en de asbestinventaris bijgewerkt. Klik hier voor een Klik hier voor een vrijblijvende offerte

 

Studie ontvangende grond en technisch verslag

Soms blijkt uit het technisch verslag dat uw uitgegraven of uit te graven grond een mindere kwaliteit heeft, waardoor deze niet zomaar buiten uw werf mag gebruikt worden. In dit geval dient er op de ontvangende grond een studie te worden uitgevoerd. In deze studie wordt bepaald welke kwaliteit de grond op het ontvangende terrein heeft en welke kwaliteit de aangevoerde uitgegraven bodem moet hebben. Klik hier voor een vrijblijvende offerte

Het technisch verslag dient opgesteld te worden van zodra:

 • er meer dan 250 m³ onverdachte grond wordt ontgraven en er een deel van deze grond afgevoerd dient te worden;
 • er minder dan 250 m³ verdachte grond wordt ontgraven en er een deel van deze grond afgevoerd dient te worden.

Het technisch verslag moet altijd ter controle ingediend worden bij een erkende bodembeheersorganisatie die aansluitend een conformotiteitsattest aflevert. ESHER is aangesloten bij zowel de vzw Grondbank als bij Grondwijzer vzw en kan het verslag voor u bij één van hen indienen. Klik hier voor een vrijblijvende offerte. 

 

Afkoppeling regenwater

Je kan het regenwater beter afkoppelen van de riolering. Dat kan door het regenwater apart af te voeren van het afvalwater en het te hergebruiken of het te laten infiltreren in de bodem.  Vooraleer aan de slag te gaan laat u best een grondige studie uitvoeren waarin de huidge waterbalans in kaart wordt gebracht en waarin de hergebruiks- of afvoermogelijkheden in kaart worden gebracht.  Infiltreren in de bodem is een goede oplossing voor overtollig regenwater, dit is evenwel niet altijd mogelijk.  Een beperkt hydrologisch onderzoek en eventuele infiltratietesten kunnen hierover uitsluitsel geven. 

 

Esher logo

Gent +32 9 265 86 86
Roeselare +32 51 26 33 30
Brussel +32 2 646 26 76

BTW BE 0440.165.115
RPR GENT

   

 

Onze vestigingen


 • Sint Annaplein 33
 • B-9000 GENT
 • T +32 9 265 86 86
 • F +32 9 265 86 87
 • gent@esher.be
 •  
 • Van Elewyckstraat 35
 • B-1050 BRUSSEL
 • T +32 2 646 26 76
 • F +32 2 647 81 50
 • brussel@esher.be 
 •  
 • Hippoliet Spilleboutdreef 2
 • B-8800 ROESELARE
 • T +32 51 26 33 30 
 • F +32 51 26 33 31 
 • roeselare@esher.be

   

 >> Disclaimer