Grondverzet - sloopinventaris - asbestonderzoek

Sloopopvolging - HMRP - LMRP

Door selectief te slopen creëren we afvalstromen die in hoogwaardige toepassingen kunnen worden toegepast.
 
Daarom  moeten de verwerkers van puin (zogenaamde brekers) een onderscheid maken tussen puin met een hoog milieurisicoprofiel (HMRP) en puin met een laag milieurisicoprofiel (LMRP).
 
Om het puin dat vrijkomt bij werken aan bouwkundige constructies of infrastructuur als laag milieurisicoprofiel te kunnen aanbieden bij de breker of bij de verwerking van het puin ter plaatse, moet de traceerbaarheidsprocedure gevolgd worden. Hierdoor kan het puin ook tegen een lagere kostprijs verwerkt worden, en vermijdt u als bouwheer hoog oplopende meerkosten.
 
De eerste stap in deze traceerbaarheidsprocedure is de opmaak van een sloopopvolgingsplan door een bij Tracimat aangesloten deskundige. 

ESHER is aangesloten bij Tracimat en beschikt over meerdere deskundigen die voor u een sloopopvolginsplan kunnen opmaken. 
 
In de huidige wetgeving en met uitbreiding de Vlarema 6 is voorzien dat er voor : 
 • een infrastructuurwerk (> 250m³), 
 • een niet residentiële gebouw (> 1.000 m³) 
 • een residentieel gebouw (> 5.000 m³) met uitzondering van ééngezinswoningen 
 
een sloopopvolgingsplan (inclusief asbestinventaris) moet opgemaakt worden.
 
Een sloopopvolgingsplan blijft gedurende 2 jaar geldig. Indien het sloopopvolgingsplan bij aanvang van de sloop- of afbraakwerken ouder is dan 2 jaar dient de geldigheid ervan te worden bevestigd door een deskundige of dient een geactualiseerd sloopopvolgingsplan aan de sloopbeheerorganisatie overgemaakt te worden.

Na afbraak en afvoer van de stromen krijgt u een sloopattest.  Dit attest biedt u garanties dat er selectief werd gesloopt en dat de afvalstoffen volgens de regels van de kunst werden verwijderd. Klik hier voor een vrijblijvende offerte

 

Asbestinventaris

Een asbestinventaris is een document dat alle asbesthoudende materialen in een gebouw of werkzone beschrijft. Het wordt altijd opgesteld na een inspectie ter plaatse. 

asbest daken onderzoek

De federale arbeidswetgeving verplicht sinds 1995 elke werkgever om een asbestinventaris op te stellen voor alle gebouwen waar hij personeel tewerkstelt, ongeacht het bouwjaar.

Dit met het oog op de bescherming van de werknemer tijdens zijn beroepsactiviteiten. Veel werkgevers beschikken nog niet over een asbestinventaris (vb. scholen, bedrijven, overheidsgebouwen,…).

Er zijn twee soorten asbestinventarissen: een destructieve en een niet-destructieve asbestinventaris.Een destructieve asbestinventaris wordt opgesteld voor er onderhouds- of renovatiewerken gebeuren in een gebouw of voor het gesloopt wordt.

 

 Het beschrijft alle asbesthoudende materialen die in het gebouw aanwezig zijn:

- rechtstreeks waarneembare materialen;

- ingesloten materialen die tijdens de werken of het slopen bloot komen te liggen.

Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de rechtstreeks waarneembare asbestbronnen die een risico kunnen vormen bij het dagelijkse gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel.Een asbestinventaris moet worden opgesteld conform het K.B. van 16 maart 2006.  Tevens wordt een beheersprogramma opgesteld dat als doel heeft de  blootstelling aan asbestvezels voor de werknemers zo laag mogelijk te houden.

Bovendien mag u niet vergeten dat de asbestinventaris jaarlijks dient worden geactualiseerd in kader van het beheersprogramma. Hierbij wordt de toestand van de asbesthoudende toepassingen gecontroleerd en de asbestinventaris bijgewerkt.

Klik hier voor een Klik hier voor een vrijblijvende offerte

  

Studie ontvangende grond en technisch verslag

Soms blijkt uit het technisch verslag dat uw uitgegraven of uit te graven grond een mindere kwaliteit heeft, waardoor deze niet zomaar buiten uw werf mag gebruikt worden. In dit geval dient er op de ontvangende grond een studie te worden uitgevoerd. In deze studie wordt bepaald welke kwaliteit de grond op het ontvangende terrein heeft en welke kwaliteit de aangevoerde uitgegraven bodem moet hebben. Klik hier voor een vrijblijvende offerte

Het technisch verslag dient opgesteld te worden van zodra:

 • er meer dan 250 m³ onverdachte grond wordt ontgraven en er een deel van deze grond afgevoerd dient te worden;
 • er minder dan 250 m³ verdachte grond wordt ontgraven en er een deel van deze grond afgevoerd dient te worden.

Het technisch verslag moet altijd ter controle ingediend worden bij een erkende bodembeheersorganisatie die aansluitend een conformotiteitsattest aflevert. ESHER is aangesloten bij zowel de vzw Grondbank als bij Grondwijzer vzw en kan het verslag voor u bij één van hen indienen. Klik hier voor een vrijblijvende offerte. 

 

Afkoppeling regenwater

Je kan het regenwater beter afkoppelen van de riolering. Dat kan door het regenwater apart af te voeren van het afvalwater en het te hergebruiken of het te laten infiltreren in de bodem.  Vooraleer aan de slag te gaan laat u best een grondige studie uitvoeren waarin de huidge waterbalans in kaart wordt gebracht en waarin de hergebruiks- of afvoermogelijkheden in kaart worden gebracht.  Infiltreren in de bodem is een goede oplossing voor overtollig regenwater, dit is evenwel niet altijd mogelijk.  Een beperkt hydrologisch onderzoek en eventuele infiltratietesten kunnen hierover uitsluitsel geven. 

 

Bemalingen – vergunningsaanvraag en grondwatermonitoring

Voor het uitvoeren van een grondwaterbemaling dient afhankelijk van de randvoorwaarden een melding dan wel een vergunningsaanvraag te gebeuren via het omgevingsloket. ESHER kan voor u deze aanvraag indienen. 

In sommige gevallen zal de vergunningverlenende overheid opleggen dat de bemaling gemonitord wordt om na te gaan of het resultaat voldoet aan de eisen van het ontwerp. In dat geval kan u beroep doen op ESHER voor het uitvoeren van peilmetingen, debietmetingen en kwaliteitsmetingen van het grondwater. 

De steeds lagere grondwaterstanden in natuurgebieden baart menig bestuur zorgen.  ESHER kan voor u automatische peilmetingen uitvoeren zodat u een duidelijk zicht krijgt op de evolutie van de grondwaterstand over de jaren heen.

 Klik hier voor een vrijblijvende offerte

 

 

 

Esher logo

Gent +32 9 265 86 86
Brussel +32 2 646 26 76

BTW BE 0440.165.115
RPR GENT

   

 

Onze vestigingen


 • Sint Annaplein 33
 • B-9000 GENT
 • T +32 9 265 86 86
 •                              
 • info@esher.be 
 •   
 • Van Elewyckstraat 35
 • B-1050 BRUSSEL
 • T +32 2 646 26 76
 •                              
 • info@esher.be  

   

 >> Disclaimer